RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Noutati: 21.02.2011
Institutul IRECSON prin Centrul de Informare Tehnologicã (CIT-IRECSON) ºi Asociaþia Românã pentru Inovare ºi Trasfer Tehnologic – AROTT, implementeazã in parteneriat proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic” , proiect pilot pe scena inovãrii româneºti, finanþat prin Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeºte în oameni!” (POSDRU/81/3.2/S/48531).

Proiectul urmãreºte dezvoltarea competenþelor profesionale ale unui numãr de minim 300 de manageri ºi angajaþi din sistemul românesc de ITT (folosindu-se metodologii de educaþie pe tot parcursul vieþii corelatã cu piaþa muncii), în vederea creºterii competitivitãþii entitãþilor din reþeaua naþionalã pentru ITT. Prin obiectivul propus, proiectul va contribui la creºterea nivelului de specializare a angajaþilor din domeniul ITT din România care in contextul societãþii bazate pe cunoaºtere, este foarte important sã-ºi perfecþioneze cunoºtinþele ºi competenþele necesare pentru îndeplinirea rolului de interfaþã între mediul de CD ºi mediul economic.


În cadrul parteneriatului dintre CIT-IRECSON ºi AROTT, prin proiect vor fi urmãrite:
• dezvoltarea competenþelor profesionale ale unui numãr de minim 300 de manageri ºi angajaþi ai reþelei entitãþilor ITT din România, în vederea identificãrii de soluþii eficiente la provocãrile procesului de transfer tehnologic;
• informarea unui numãr de minim 300 de manageri ºi angajaþi ai organizaþiilor de ITT din RO cu privire la oportunitãþile de dezvoltare de proiecte, în parteneriat, între membrii reþelei în vederea consolidãrii ºi dezvoltãrii acesteia;
• dezvoltarea unei strategii de acþiune în domeniul FPC pentru resursele umane din cadrul entitãþilor de TT din RO, în colaborare cu autoritãþile guvernamentale cu atribuþii în domeniul ITT;
• creºterea competitivitãþii entitãþilor de ITT din RO în vederea încurajãrii dezvoltãrii unei pieþe a rezultatelor cercetãrii ºi a produselor inovative în toate sectoarele economiei naþionale.

Programul de cursuri se va desfãºura la nivel naþional, sub denumirea “Managementul procesului de transfer tehnologic”, va începe în luna noiembrie ºi va fi format din 37 sesiuni de cursuri certificate de cãtre Consiliul de Naþional pentru Formarea Profesionalã a Adulþilor (CNFPA), cursuri care se vor finaliza cu eliberarea de diplome CNFPA ºi care se vor adresa managerilor ºi angajaþilor entitãþilor din cadrul ReNITT, pe urmãtoarele specializãri:
• Manager de Proiect(42h): 6sesiuni*15persoane;
• Competente Generale de Management (Management strategic, Management financiar, Management vanzarilor)(72h): 3sesiuni*15persoane;
• Asistent Comunicare si Relatii Publice (42h): 3sesiuni*15persoane;
• Limbi straine Engleza/Germana/Franceza(42h): 10 sesiuni*15persoane;
• Manager de Inovare(88h): 3sesiuni*15persoane;
• Broker de Tehnologii(42h): 3sesiuni*15persoane;
• Director de Marketing(42h): 3sesiuni*15persoane;
• Manager Resurse Umane(42h): 3sesiuni*15persoane;
• Manager al Sistemelor de Calitate(42h): 3sesiuni*15persoane.

In vederea stabilirii grupelor va fi organizat un proces de selectie a cursantilor in functie de nevoile lor de specializare exprimate. Un cursant va putea participa la mai multe specializari.

De asemenea, în cadrul proiectului va fi înfiinþat un Centru electronic pentru formare profesionalã continuã în domeniul ITT (e-Center for Continuous Vocational Training for ITT (e-CVTITT)) care va include pe lângã resurse ºi instrumente care vor asigura desfãºurarea cursurilor în sistem e-learning, resurse informative pentru dezvoltarea unei reþele de parteneriate (bazã de date cu parteneri, zone de interes, cereri de parteneriat, oportunitãþi de finanþare, proiecte de succes, etc.) pentru oferirea de asistenþã organizaþiilor din domeniu.
Lectorii din cadrul e-CVTITT vor fi selectaþi din cadrul beneficiarilor cursurilor programului “Managementul procesului de transfer tehnologic”, vor participa la un program de formare de formatori in vederea dezvoltarii aptitudinilor de predare in sistem e-learning ºi vor forma o reþea de formatori pentru domeniul ITT, dupã incheierea proiectului. Pachetul de cursuri in sistem clasic al programului va fi transferat in sistem e-learning.

Programul de FPC în domeniul managementului procesului de ITT dezvoltat prin proiect pentru specializarea/perfecþionarea entitãþilor reþelei naþionale de ITT din RO va putea fi oferit pe de o parte organizaþiilor cu activitate de cercetare-dezvoltare care formeazã suportul ofertei pe piaþa inovãrii ºi pe de altã parte companiilor/firmelor care reprezintã cererea potenþialã. Rezultatele proiectului vor putea fi incluse în politicile ºi strategiile integrate de formare a resurselor umane din zona transferului tehnologic.

Toþi cei implicaþi în activitatea ReNITT sunt asteptati sã susþinã promovarea ºi sã participe la cursurile organizate in cadrul proiectului in vederea cresterii expertizei retelei de inovare si transfer tehnologic (ReNITT), care investeºte în cea mai importantã resursã a reþelei, oamenii acesteia.

Prin proiect se vor suporta toate cheltuielile aferente organizarii si participarii la curs (plata lectorilor,cazare, masa, transport). Locatiile vor fii stabilite in functie de distribuirea geografica a cursantilor.