RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Tehnologii pentru producerea ºi aplicarea entomofagului Trichogramma spp. în combaterea dãunãtorilor în protecþia biologicã a plantelor, pentru obþinerea producþiei agricole ecologice.
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare - documentaþii, studii, lucrãri - planuri, scheme
Domeniul de cercetare - Mediu
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizatã
In ce consta noutatea Înmulþirea ºi pãstrarea Trichogramma spp. pe ouã de gazdã de molia cerealelor în prealabil iradiate cu raze gama pentru sporirea calitãþii ei
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional): Nr.301. &#8222;Procedeu de producere în masã a Trichogramma evanescens &#8221;,1996, MD, Brevetul de invenþie numãrul 302. &#8222;Procedeu de pãstrare a ouãlor de molia cerealelor (Sitotroga Cerealella O. )&#8221;, 1996, MD, Brevetul de invenþie numãrul 1958. &#8222;Procedeu de producere în masã a T. evanescens , 2003, MD.
Caracteristici tehnice &#61565; Brevetul Nr. 301 La înmulþirea Trichogramma spp . pe ouã de gazdã de laborator molia cerealelor prelucrate cu raze gama sporesc indicii biologici de 2 3 ori. Eficacitatea în câmp este mai mare, decât în prototip cu 10 15%, producþia agricolã la hectar sporeºte cu 20 25%, eficacitatea economicã fiind semnificativ mai mare la hectar. &#61565; Brevetul Nr. 302. Ouãle de gazdã de molia cerealelor în prealabil iradiate, se pot pãstra la temperaturi joase timp de 4 5 luni, pentru înmulþirea ulterioarã a Trichogramma pe ele, ouãle de gazdã neiradiate (prototip) se pot pãstra numai 10 15 zile. Datoritã rezervelor (acumulãrilor) fãcute prin pãstrarea îndelungatã a ouãlor în prealabil iradiate cu raze gama cu doze optimale, poate fi redusã perioada de producere a ouãlor, reducerea esenþialã a consumului de energie, sporeºte productivitatea Trichogramma cu 25 30%, ceea ce dã posibilitate sã se facã lansãri suplimentare pe suprafeþe mai mari a Trichogramma în combaterea diferitor dãunãtori ºi majorarea eficacitãþii ei în cîmp. &#61565; Brevetul Nr. 1958 Trichogramma spp. conform procedeului dat se va înmulþi pe ouã de molia cerealelor în vârstã de 46 48 ore, iradiate preliminar cu raze gama. Rezultatul tehnic constã în sporirea esenþialã a calitãþii Trichogramma ºi economisirea ouãlor de molie ºi a Trichogramma, procentul de parazitare este de 80 85%. În prototip procentul de parazitare este de 30 35%. În aºa fel se face economie de material biologic (ouã de molie ) pentru înmulþirea entomofagului.
Impact - Impact tehnico-economic: 1.Pãstrarea organismelor utile din naturã, reducerea la minimum a numãrului de tratamente chimice în protecþia integratã. 2. Crearea condiþiilor pentru diminuarea poluãrii mediului înconjurãtor. 3. Obþinerea produselor agricole ecologice ºi calitative. 4.Mijloace efective pentru protecþia biologicã a culturilor agricole. 5. Reducerea cheltuielilor pentru protecþia plantelor. 6 Reducerea gradului de deteriorare ºi poluare a mediului, tehnologie nouã de producere a producþiei agricole ecologice certificate, consumul cãrora actualmente este calificat ca o necesitate vitalã pentru sãnãtatea omului.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Producerea ºi utilizarea Trichogramma în cîmp crescutã pe ouã de molia cerealelor în prealabil iradiate cu raze gama ºi pãstrate, permit: 1.Reducerea pierderilor de ouã de molia cerealelor ºi a Trichogramma spp.cu 20 25% la producere. 2. Prelucrarea cu raza gama nu afecteazã esenþial costurile de producere, eficacitatea biologicã în câmp creºte cu 10 15%. 3. Calitatea materialului biologic este de 2 3 ori mai mare. 4. Sporirea producþiei agricole în mediu cu 20 25%. 5. Reducerea cheltuelilor pentru protecþia plantelor de 1,5 2ori, în comparaþie cu prototipul ºi de 3 4 ori în comparaþie cu protecþia chimicã. 6. Obþinerea produselor agricole ecologice ºi calitative. Investiþii necesare: 1. Cheltuieli pentru procurarea a 2 linii de producere a ouãlor de molia cerealelor ºi înmulþirea entomofagului Trichogramma 100.000 Euro.
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii - Altele (vã rugãm descrieþi): - Implementarea tehnologiilor noi de protecþie a plantelor (varzã, tomate, porumb, mãr, viþa de vie, prun, mazãre, soie, culturi aromatice ºi medicinale, parcuri ºi pãduri). e.t.c. Servicii prestate de echipa de ºtiinþã. Echipa de ºtiinþã elaboreazã ºi implementeazã elemente noi tehnologice de producere (pe ouã de molie iradiate ºi pãstrate) ºi aplicarea entomofagului Trichogramma în cîmp; produce ºi comercializeazã Trichogramma cu calitãþi sporite. Echipele din Gospodãrii asigurã posibilitatea pentru implimentare ºi procurã Trichogramma pentru protecþia plantelor.
Potentiali beneficiari Agenþii economici, fermieri, proprietari, MAIA.
Executant Institutul de Protecþie a Plantelor ºi Agriculturã Ecologicã
Persoana de contact Dr. Lidia GAVRILIÞA Email:lidia_gavrilita@yahoo.com mob. 079608991.


<< Inapoi la rezultate