RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


3 metode de încercare ºi criterii de evaluare a EIP împotriva ºocurilor electrice rezistente la factori de mediu extremi ºi agenþi chimici agresivi
Tipul rezultatelor Rezultat final obiecte fizice / produse
Rezultate intermediare - planuri, scheme - tehnologii, procedee, metode - obiecte fizice / produse
Domeniul de cercetare - Cercetãri socio-economice ºi umaniste
Domeniul de aplicabilitate - Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte - Tãbãcirea ºi finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj ºi marochinãrie, harnaºamentelor ºi încãlþãmintei; prepararea ºi vopsirea blãnurilor - Fabricarea produselor din cauciuc ºi mase plastice - Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat - Cercetare-dezvoltare
Caracterul inovativ - Altele
In ce consta noutatea Nu existã nici un standard european armonizat sau internaþional care sã conþinã specificaþii identice - s-au elaborat noi metode de încercare ºi criterii noi de evaluare a comportãrii echipamentelor de protecþie în medii agresive, care sã stea la baza evaluãrii conformitãþii cu cerinþele esenþiale de securitate ºi sãnãtate, conform regulilor sistemului reglementat de certificare (directiva 89/686/CEE)
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): 2 standarde profesionale / la executant
Caracteristici tehnice A fost elaborat proiectul de standard profesional referitor la metode de încercare privind comportarea la agenþi atmosferici ºi contact cu produºi chimici a echipamentelor individuale de protecþie electroizolante. . Proiectul cuprinde specificaþii privind modul de efectuare a 3 metode de încercare: a). Metoda de determinare a comportãrii echipamentelor individuale de protecþie la îmbãtrânire naturalã b) Metoda de determinare a rezistenþei încãlþãmintei electroizolante la temperaturi foarte joase c). Metoda de determinare a rezistenþei încãlþãmintei electroizolante la contact cu substanþe chimice S-a elaborat proiectul de standard de cerinþe privind evaluarea comportãrii echipamentelor individuale de protecþie electroizolante la îmbãtrânire sub acþiunea agenþilor atmosferici. În ceea ce priveºte limitele admisibile, caracteristicile dielectrice stabilite sunt identice cu cele pentru produse neexpuse la condiþii adverse extreme, diferenþiate pe clase funcþie de tensiunea maximã din reþea, astfel încât curenþii de scurgere reziduali sã fie nepericuloºi. Pentru caracteristicile mecanice, s+a efectuat o clasificare a echipamentelor pe niveluri de performanþã, astfel: &#8226; pentru rezistenþa la temperaturi scãzute: un singur nivel de performanþã: creºterea duritãþii cu maxim 10 grade Shore ºi aspect fãrã crãpãturi; &#8226; pentru rezistenþa la contact cu substanþe chimice, trei niveluri definite astfel: - variaþia duritãþii: nivel 1:maxim 20 grade Shore; nivel 2:maxim 10grade Shore; nivel 3:maxim 5 grade Shore; - variaþia masei sau a volumului: nivel 1: maxim 10%; nivel 2: maxim 6 %; nivel 3: maxim 2%; - variaþia altor caracteristici mecanice: nivel 1: maxim 30%; nivel 2: maxim 20%; nivel 3: în limitele impuse pentru produs nou.
Impact - Impact tehnico-economic: - Specificaþiile stabilite urmeazã a fi aplicate în activitatea de proiectare de echipamente individuale de protecþie electroizolante adecvate lucrului în condiþii extreme, în activitatea de încercare ºi evaluare a conformitãþii cu cerinþele esenþiale de securitate ºi sãnãtate în vederea aplicãrii marcajului CE, pentru produse al cãror domeniu de utilizare depãºeºte limitele actualelor standarde eropene armonizate - Se creeazã condiþii pentru evaluarea conformitãþii în mod fundamentat ºtiinþific ºi unitar - Scãderea costurilor evaluãrii conformitãþii ºi certificãrii - Impact social: Scãderea accidentelor de muncã datoritã utilizãrii de echipamente de protecþie electroizolante neadecvate anumitor condiþii extreme de mediu sau lucru
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Scãderea costurilor la proiectarea ;i certificarea EIP electroizolante
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari - producãtori de echipamente individuale de protecþie electroizolante - laboratoare de încercãri - organisme de certificare notificate pentru aplicarea procedurilor din directiva 89/686/CEE
Executant Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecþia Muncii &#8222;Alexandru Darabont&#8221;
Persoana de contact ing. Emilia Dobrescu Bucureºti, str. B-dul Gencea, Nr. 35A, Sector 6, cod 061692 tel: +4021.313.17.20, +4021.313.17.29 int. 235, +4021.3144330; e-mail: edobrescu@protectiamuncii.ro


<< Inapoi la rezultate