RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Despre ReNITT | Centre de informare tehnologica | Centre de transfer tehnologic | Incubatoare de afaceri | Parcuri tehnologice |
ReNITT->Despre ReNITT->Despre ReNIT
ReNITT - Reþeaua Naþionalã pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic

ReNITT este constituitã din entitãþi de inovare ºi transfer tehnologic acreditate pentru susþinerea dezvoltãrii economico-sociale, prin stimularea inovãrii ºi transferului tehnologic, prin atragerea de investiþii în vederea valorificãrii rezultatelor activitãþii de cercetare-dezvoltare ºi inovare precum ºi a resurselor umane din sistemul naþional de cercetare-dezvoltare.

Ce este ReNITT?
ReNITT este o iniþiativã a MEdC-ANCS care urmãreºte, pe de o parte, creºterea vizibilitãþii UCD-urilor ºi creºterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetãrii ºi, pe de altã parte, îmbunãtãþirea competitivitãþii IMM-urilor prin dezvoltarea ofertei de servicii de transfer de cunoºtinþe ºi tehnologie, precum ºi prin crearea de noi companii orientate tehnologic care sã activeze pe piaþã în special în zonele slab dezvoltate.
ReNITT promoveazã crearea unei pieþe a rezultatelor cercetãrii în toate sectoarele economiei naþionale ºi acþioneazã pentru promovarea proceselor de transfer tehnologic la nivel global în scopul orientãrii inovãrii tehnologice cãtre IMM-uri prin intermediari ºi reþelele acestora.

Care sunt obiectivele ReNITT?
ReNITT îºi propune sã funcþioneze ca un punct de referinþã la nivel naþional pentru principalii actori din domeniul transferului de cunoºtinþe ºi tehnologie cu scopul de a:

• promova schimbul de informaþii, experienþe, metodologii ºi practici adecvate la nivel naþional;
• încuraja integrarea, specializarea ºi marketingul serviciilor pentru inovare din cadrul IMM-urilor;
• stimula crearea de parteneriate ºi proiecte pe o bazã sectorialã ºi geograficã;
• facilita accesul la resursele financiare.

Cine sunt beneficiarii ReNITT?
ReNITT faciliteazã UCD-urilor ºi IMM-urilor inovative accesul la serviciile de cãutare de know-how ºi de competenþe la nivel naþional ºi internaþional.


Care sunt serviciile oferite de ReNITT?
ReNITT oferã servicii atât operatorilor publici cât ºi privaþi. În funcþie de tipul de entitate de inovare ºi transfer tehnologic aceasta poate sã asigure agenþilor economici ºi partenerilor acestora, pe baze contractuale, în condiþii financiare avantajoase, servicii de tipul:

SERVICII SPECIALIZATE:
- asistenþã în afaceri pentru inovare ºi transfer tehnologic;
- informare tehnologicã, audit tehnologic,
- veghe ºi prognozã tehnologicã;
- asistenþã ºi consultanþã pentru realizarea de modele experimentale ºi prototipuri;
- asistenþã ºi consultanþã pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectualã;
- asistenþã ºi consultanþã în domeniul legislativ la nivel naþional, european ºi internaþional;
- incubare fizicã sau virtualã pentru IMM-urile inovative.

SERVICII DE INFORMARE
- cataloage de prezentare a serviciilor ºi tehnologiilor oferite de entitãþile de inovare ºi transfer tehnologic acreditate;
- informaþii la zi cu privire la evenimente deosebite, oferte ºi stimulente publice ºi finanþãri private.

ASISTENÞÃ TEHNICÃ ªI TRAINING
- crearea de reþele de legãturã între participanþi (cãutare de parteneri, dezvoltarea proiectelor pilot);
- asistenþã în obþinerea unor fonduri publice ºi private;
- activitãþi de training în cadrul entitãþilor de inovare ºi transfer tehnologic cu scopul îmbunãtãþirii ofertei de servicii cãtre IMM-uri.
- asistenþã la obþinerea finanþãrii în cadrul programului INFRATECH cu scopul de a dezvolta oferta de servicii cãtre IMM-urile inovative,
în special din zonele slab dezvoltate din punct de vedere economic.

Care sunt entitãþileReNITT?
Parcuri ºtiinþifice ºi Tehnologice (PST), Incubatoare Tehnologice ºi de Afaceri (ITA), Centre pentru transfer tehnologic (CTT), Centre de Informare Tehnologicã (CIT) ºi Oficii de Legãturã cu Industria (OLI)